Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.goksarnaki.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-29.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Nie wszystkie treści i obrazki posiadają alternatywny opis.
- Nie wszystkie informacje i komponenty interfejsu są przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową,
możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
wyróżnienie odnośników.


Data sporządzenia Deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Rudnik, goksarnaki@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833599104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach znajduje się w centrum miejscowości. Posiada dwa wejścia do lokalu, które mieszczą się na parterze. Brak jest  podjazdu dla wózków inwalidzkich. Schody są trzystopniowe. Wewnątrz budynku brak jest przeszkód architektonicznych. Nie ma progów, szerokość korytarza i drzwi wewnętrznych jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4